Stepanov-Egiyants Vladimir G.

k.yu.n., LL.M., docent kafedry ugolovnogo prava i kriminologii yuridicheskogo fakulteta MGU imeni M. V. Lomonosova

Moscow State Lomonosov