Bodrov Roman I.

magistrant Rossiyskoy gosudarstvennoy akademii intellektualnoy sobstvennosti