Zhurkov V.V.

aspirant Mordovskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.P. Ogareva.