Petryanin Aleksey V.

Nizhny Novgorod branch of the St. Petersburg Academy of Investigative Committee of the Russian Federation , Nizhny Novgorod, Russian Federation