Tolstobrova Nadegda A.

kandidat ekonomicheskih nauk, docent, docent kafedry Ekonomika i Finansy

Perm national research Polytechnic University