Gook Dmitriy Vladimirovich

aspirant Sektora ugolovnogo prava i kriminologii Instituta gosudarstva i prava Rossiyskoy Akademii Nauk.