Tarakanov Anton P.

aspirant Instituta zakonodatelstva i sravnitelnogo pravovedeniya pri Pravitelstve RF