Dontsov Evgeniy Mikhailovich

k.yu.n., docent. Dolzhnost: professor kafedry grazhdansko-pravovyh disciplin.

The Russian state university of tourism and service