Mammadov Ilgar M.

andidat istoricheskih nauk, magistr mezhdunarodnyh otnosheniy Fletcherskoy shkoly prava i diplomatii; nezavisimyy analitik

M.V. Lomonosov Moscow State University, the Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Massachusetts, USA