Lysykh Darya V.

postgraduate student

Siberian State University of Geosystems and Technologies, Novosibirsk