Tabuldenov Alibek Nurmagambetovich

kand. ist. nauk, docent kafedry teorii gosudarstva i prava Instituta ekonomiki i prava im. P. Chuzhinova

Kostanay regional University named after A. Baitursynov (KRU) , Kostanai, Republic of Kazakhstan