Potapov V.D.

d-r yurid. nauk, professor, direktor yuridicheskogo instituta

Syktyvkar State University named after Pitirim Sorokin