Popova Nina Nikolaevna

kandidat fiziko-matematicheskih nauk; docent fakulteta vychislitelnoy matematiki i kibernetiki

Lomonosov Moscow State University