Kurennaya Anastasia A.

fakultet podgotovki specialistov dlya sudebnoy sistemy (yuridicheskiy fakultet)

Russian State University of Justice, Rostov branch