Baychekueva Azinat Zh.

assistent kafedry ekonomiki i menedzhmenta v turizme

Kabardino-Balkarian University named after H.M. Berbekova