Chotkaraev Kamil Aliaskarovich

aspirant Centra politologicheskih issledovaniy i ekspertiz Nacionalnoy akademii nauk Kyrgyzskoy Respubliki, Nachalnik upravleniya pravovoy podderzhki Ministerstva ekonomiki i finansov Kyrgyzskoy Respubliki.

Kyrgyz Republic Ministry of Economy and Finance , Bishkek, Kyrgyz Republic

ORCID: 0000-0001-7386-6655