Shamasheva Kristina O.

mediko-profilakticheskiy fakultet

Astrakhan State Medical University