Vornikova Ekaterina Dmitrievna

aspirant yuridicheskogo fakulteta; Direktor po pravovym voprosam

MSU named after M.V.Lomonosov; JSC Spetsremont