Ivannikov Nikita S.

kandidat politicheskih nauk, assistent, Vysshaya shkola mezhdunarodnyh otnosheniy

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University