Glotov Sergey Alexandrovich

d-r yurid. nauk, kand. fiz. nauk, professor kafedry pravovyh i gosudarstvennyh disciplin

International Law Institute