Cherepniov Mikhail A.

doktor fiziko-matematicheskih nauk, docent; docent kafedry informacionnoy bezopasnosti

Lomonosov Moscow State University