Ilchenko Yakov Andreevich

kand. tehn. nauk, docent kafedry elektricheskih mashin i elektroprivoda

Kuban State Agrarian University. Krasnodar. Russia