Zakotenkova Polina A.

kafedra filosofii i religiovedeniya

Vladimir state University named after Alexander and Nikolay Stoletovs