Shatkov Aleksey Yu.

soiskatel

The Russian President Academy of National Economy and Public Administration