Semenenko Viktoriya Yu.

aspirant kafedry ekonomiko-matematicheskogo modelirovaniya

People’s Friendship University of Russia