Zhukova Irina G.

Rostov State University of Economics (RSUE), Rostov-on-Don