Emelyanova Irina N.

and. ekon. nauk, docent kafedry ekonomiki finansov i prava

Russian University of Economics them G. V. Plekhanov, branch in Pyatigorsk