Khozikov Andrey S.

Kurskiy gosudarstvennyy medicinskiy universitet