Zamotaeva Olga Nikolaevna

kand. filos. nauk. Dolzhnost: docent. Podrazdelenie: kafedra gosudarstvenno-pravovyh disciplin

Russian University of Cooperation. Branch: Saransk Cooperative Institute