Suleymanov Khasmagomed A.

magistrant

Rostov State University of Economics (RSUE)