Homutovskaya Yulia P.

magistrant

Rostov State University of Economics (RSUE)