Odess Vladimir I.

d.e.n., professor, akademik Akademii ekonomicheskih nauk i predprinimatelskoy deyatelnosti Rossii, Zasluzhennyy ekonomist Rossii, glavnyy nauchnyy sotrudnik Instituta problem rynka RAN.

the Market Economy Institute of the Russian Academy of Sciences