Lyashenko Lyudmila Anatolievna

master student of Stavropol state pedagogical Institute, Stavropol