Kasayev Tatyana Vladimirovna

kandidat ekonomicheskih nauk, docent kafedry ekonomicheskoy teorii

Pyatigorsk state linguistic University, Pyatigorsk