ABOUT POSSIBILITY OF USING FRACTAL MODELS IN DATA SECURITY SYSTEM CONSTRUCTION
( Pp. 39-49)

More about authors
Zobov Anton I. kandidat tehnicheskih nauk; sotrudnik Fonda
Secure Information Technology Assistance Foundation
Moscow, Russian Federation Nikonov Vladimir G. Dr. Sci. (Eng.), Professor, Member at the Presidium of the Russian Academy of Natural Sciences
Russian Academy of Natural Sciences
Moscow, Russian Federation
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
This paper describes construction principles of objects that have fractal nature and analyzes possibilities of its using for generation long sequences. The interest to fractals nowadays is caused by engineering new principles of construction and implementation of data security.
How to Cite:
Zobov A.I., Nikonov V.G., (2017), ABOUT POSSIBILITY OF USING FRACTAL MODELS IN DATA SECURITY SYSTEM CONSTRUCTION. Computational Nanotechnology, 1: 39-49.
Reference list:
Fatou. Sur les equations fonctionnells. Bulltein de la Soc. Math.de France, 1919.
Julia G., Memoire sur l iteration des fonctions rationnelles. - J. de Mathematiques pures et appliquees, 1918.
Feder E. Fraktaly./M.: Mir, 1991.
Mandel brot B.B. Fraktal naya geometriya prirody./Moskva, 2002.
Kronover R.M. Fraktaly i khaos v dinamicheskikh sistemakh. Osnovy teorii./M.: Postmarket, 2002.
Bozhogin S.V., Parshin D.A. Fraktaly i mul tifraktaly./Izhevsk: NITS Regulyarnaya i stokhasticheskaya dinamika , 2001.
Gurevich V., Volmen G. Teoriya razmernosti./Moskva: IL, 1948.
Kolmogorov A.N. Elementy teoriy funktsiy i funktsional nogo analiza./Moskva: Fizmatlit, 2004.
Bondarenko V.A., Dol nikov V.L. Fraktal noe szhatie izobrazheniy po Barnsli-Sloanu./Avtomatika i telemekhanika. 1994.
Morozov A.D. Vvedenie v teoriyu fraktalov./Moskva-Izhevsk: Institut komp yuternykh issledovaniy, 2002.
Bugrimov A.L., Bychkova D.D., Kuznetsov M.V. Vozmozhnosti variatsii razmernosti fraktal nykh mnozhestv./Vestnik MGOU, 2014.
Akimov O.E. Diskretnaya matematika: logika, gruppy, grafy, fraktaly./Moskva: Izdatel Akimova, 2005.
Kirillov A.A. Povest o dvukh fraktalakh./M.: MTSNMO, 2010.
Keywords:
fractal, protection of information, function complications, threshold function.