Specifics of Organizational and Functional Mechanism to Provide Implementation of Marketing Strategy of Cargo Haulers
( Pp. 114-118)

More about authors
Mitchenko Galina aspirant kafedry menedzhmenta i turizma Nacionalnogo Transportnogo Universiteta, g.Kiev
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
Specifics of implementation of marketing strategy of cargo haulers are identified. Indicators of their marketing strategies’ efficiency are reviewed. The structure of organizational and functional mechanism of implementation of marketing strategies’ by cargo haulers is suggested.
How to Cite:
Mitchenko G.., (2013), SPECIFICS OF ORGANIZATIONAL AND FUNCTIONAL MECHANISM TO PROVIDE IMPLEMENTATION OF MARKETING STRATEGY OF CARGO HAULERS. Business in Law, 4 => 114-118.
Reference list:
Smirnova A.V. Razrabotka mekhanizma upravleniya realizatsiey marketingovoy strategii na predpriyatii: avtoreferat dis. k. e.n. ; Spetsial nost 08.00.05. Sankt-Peterburg. 2010. 34 s.
Menedzhment organizatsii: uchebnoe posobie; pod red. Z.P. Rumyantsevoy, N.A.Solomatinoy . M.: Infra-M. 1995. 432 s
Egorov A.YU., Nikulin L.F. Pul siruyushchiy menedzhment. M.: Izd-vo REA. 1998. 236 s.
Kruglova N.YU. Innovatsionnyy menedzhment: pod nauchn. red. D.S. L vova. M.: Stupen . 1996. 290 s.
Emadakov R.YU. Organizatsionno-ekonomicheskiy mekhanizm obespecheniya konkurentosposobnosti predpriyatiy: na primere APK Respubliki Mariy El : diss. k.e.n. po spets. 08.00.05. M. 2010. 214 s.
Kudenko N.V. Strategichniy marketing: navch. posibnik . K.: KNEU. 2008. S. 51.
Danchenok L.A. Osnovy marketinga: uchebnoe posobie . M.: MFPA. 2003. S. 65
Keywords:
marketing strategy, transportation, the system of indicators, competitiveness.


Related Articles

Issue №18348
Basic trends and problems of technological development of the Russian industry
technological development innovation industry mechanical engineering competitiveness
Show more
Issue №14694
MECHANISMS OF ENSURING SCIENTIFIC AND TECHNICAL AND SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COMPETITIVE ADVANTAGES OF RUSSIAN INDUSTRY ON THE EXAMPLE OF THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX
national project cluster industry military-industrial complex competitive advantages
Show more
Issue №9237
THE PLACE IN THE MARKET OF STARTING SERVICES AND EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE EXPORT POTENTIAL OF THE SPACE-ROCKET INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION
industrial enterprises export potential aerospace technology market analysis competitiveness
Show more
Issue №8496
COMPETITIVENESS OF REMOTE SENSING SERVICES BASED ON COMPREHENSIVE APPROACH TO COMPETENCE DEVELOPMENT OF JSC «RUSSIAN SPACE SYSTEMS»
remote sensing of the Earth competence competitiveness space services strategy
Show more
Issue №11394
THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE RURAL ECONOMY IN THE FRAMEWORK OF THE INNOVATIVE APPROACH
innovation innovation agriculture research competitiveness
Show more
Issue №7765
PERFORMANCE EVALUATION OF COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL PRODUCTION
competitiveness industrial products integral indicator quality
Show more
Issue №17214
Analysis of development prospects and competition of Bank ecosystems in the context of digitalization
ecosystem competitiveness digitalization business model consumers
Show more
Issue №6841
METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING COMPETITIVENESS OF A DIVERSIFIED COMPANY AND BUSINESS ACTIVITIES
competitiveness diversification economic-mathematical model the business direction of the company key competencies
Show more
Issue №6841
REFERENCE STRATEGY TO ENSURE THE COMPETITIVENESS OF HIGH-TECH PRODUCTS IN RUSSIA
competitiveness non-price factors the reference strategy the B2C market high-tech product
Show more
Issue №17564
«The value of stumpage» within the context of ensuring economic security and competitiveness of forest industry
forest on the vine cost economic resource market economy competitiveness
Show more