BUILDING THE INNOVATION-ORIENTED HUMAN RESOURCE CAPACITY OF HIGH-TECH COMPANIES
(188-190)

More about authors
Rodionova Yelena V. Dean of Economy and Management Faculty, Candidate of Economics, Associate Professor Myakishev Yuriy D. Deputy dean of Economy and Management Faculty, Associate Professor Galkina Yuliya Ye. Candidate of Economics, Associate Professor of Management Department
For read the full article, please, register or log in
Annotation:
The article considers methodological approaches to high-technology companies’ human resource capacity building. This problem is the research subject of Russian and foreign authors, such as A. Ya. Kibanov, S. D. Valentei, M. G. Gildingersh, B. M. Genkin, A. Brooking, M. Armstrong and others. The main research methods used are statistical methods and methods of systems analysis. The authors proposed a programme of the development of the innovation component of employees’ personal potential, which enables them to make unique goods and services. Guidelines for designing the development programme are of practical interest to high-technology companies’ managers oriented towards increasing the efficiency of activities.
How to Cite:
Rodionova Y.V., Myakishev Y.D., Galkina Y.Y., (2016), BUILDING THE INNOVATION-ORIENTED HUMAN RESOURCE CAPACITY OF HIGH-TECH COMPANIES. Business in Law, 6: 188-190.
Reference list:
Laptev A.A. Ponyatie vysokotekhnologichnoy kompanii v sovremennoy mikroekonomicheskoy teorii // Innovatsii. 2007. №. 7. S. 35-41.
Kibanov A. YA., Durakova I. B. Upravlenie personalom organizatsii: strategiya, marketing, internatsionalizatsiya: uchebnoe posobie. M.: Ekzamen, 2012.- 301 s.
Toffler O. Smeshchenie vlasti: znanie, bogatstvo i prinuzhdenie na poroge KHKHI veka. - M.: AN SSR INION, 1991. - 32 s.
Ushakov D.V., Karnyshev A.D. Kompetentsii, kreativnost i predpriimchivost kak osnovy innovatsionnykh potentsialov lichnosti i gruppy // Ekonomicheskaya psikhologiya: aktualnye issledovaniya i innovatsionnye tendentsii: materialy desyatoy yubileynoy mezhdunar. nauch.-prakt. konf. / pod obshch. red. d-ra psikhol. nauk, prof. A.D Karnysheva. - Irkutsk: Izd-vo BGUEP, 2009. - s. 378 - 393.
Fedosova R.N., Pimenov S.V., Rodionova E.V. Razvitie innovatsionnogo potentsiala personala // Kreativnaya ekonomika. - 2009. - № 3 (27). - s. 49-59. - URL: http://bgscience.ru/lib/3898
http://vladimirstat.gks.ru/ - Federalnaya sluzhba gosudarstvennoy statistiki
Keywords:
innovative economy, high-tech enterprises, human potential, innovation potential, development program.