MATHEMATICAL MODEL OF ORGANIZATION COMPETITIVENESS EVALUATION GIVEN COMPETITIVE ADVANTAGES BASED ON A NETWORK OF COMPETENCE CENTRES
(15-19)

More about authors
Tyulin Andrey E. PhD in Technical Sciences, CEO of JSC «Russian Space Systems»
For read the full article, please, register or log in
Annotation:
The article is devoted to development of economic and mathematical model that allows evaluating competitiveness of organizations in high-tech industries based on competitive advantages that arise through a network of competence centers. The author considers some variants of model given the effects of delay in competitiveness management system based on competencies. These variants of model allow to simulate real situations with sufficient accuracy given random factors in the process of assessing competitiveness of organizations through its network of competence centers. A mathematical model of organization competitiveness evaluation can be applied for the creation of information and analytical systems to support strategic decisions in the field of competitiveness management in organizations of high-tech industries.
How to Cite:
Tyulin A.E., (2016), MATHEMATICAL MODEL OF ORGANIZATION COMPETITIVENESS EVALUATION GIVEN COMPETITIVE ADVANTAGES BASED ON A NETWORK OF COMPETENCE CENTRES. Business in Law, 5: 15-19.
Reference list:
Tyulin A.E. Teoriya i praktika upravleniya kompetentsiyami, opredelyayushchimi konkurentosposobnost integrirovannykh struktur: monografiya. - M.: Izdatelskiy dom Spektr , 2015. - 312 s.
Tyulin, A.E. Osnovy upravleniya innovatsionnymi protsessami v naukoemkikh otraslyakh promyshlennosti (teoriya) / A.E. Tyulin, A.A. Ostrovskaya, A.A. CHursin. - M., 2015. - 290 s.
Frolov I.E. Potentsial razvitiya naukoemkogo, vysokotekhnologichnogo sektora rossiyskoy promyshlennosti / I.E. Frolov // Problemy prognozirovaniya. - 2004. - № 1. - C. 79-100.
KHanykov I.A. Razvitie biznesa cherez upravlenie kompetentsiyami organizatsii v biznes-sisteme / I.A. KHanykov // Voprosy ekonomicheskikh nauk. - 2003. - № 2 (2). - S. 35-37.
CHursin A.A., Danilyuk A.YU. Osnovy sozdaniya sistemy upravleniya konkurentosposobnostyu naukoemkoy otrasli promyshlennosti: monografiya. - M.: Spektr, 2014.
CHursin A.A., Kokuytseva T.V. Stimulirovanie innovatsionnoy aktivnosti organizatsiy v gosudarstvakh-uchastnikakh SNG // Ekonomika i upravlenie v mashinostroenii. 2012. № 2. S. 32-38.
SHinkevich A.I. Upravlencheskie innovatsii - faktor rosta proizvoditelnosti truda / A.I. SHinkevich, D.SH. Sultanova, R.F. Burganov // Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta. - 2013. - № 24. - T. 16. - S. 217-220.
Garicano L. Organization and Inequality in a Knowledge Economy / L. Garicano, E. Rossi-Hansberg // NBER Working Paper. - June 2005. - № 11458. - R. 16-25.
Keywords:
the competitiveness of the organization, the competence center, a mathematical model, innovative technologies.