Rashidov Jasur Khurshydovich

Junior researcher, laboratory №1.