Vakhranev Anton V.

Postgraduate student

Lomonosov Moscow State University