Zakharov Vadim V.

Deputy Director of International marketing center