Shirshov Aleksandr V.

kandidat filosofskih nauk, docent kafedry filosofii

Mordovian state University named after N. P. Ogarev