Kamalov Ramil N.

Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia , Nizhny Novgorod, Russian Federation