Baranova Alena S.

adyunkt kafedry gosudarstvenno-pravovyh disciplin

Management Academy of MIA Russia