Zimenkova Natalia N.

kandidat filosofskih nauk, docent, starshiy prepodavatel kafedry gumanitarnyh i socialno-ekonomicheskih disciplin

the MA of Aerospace Defence named after Marshal of the Soviet Union G.K.Zhukov, Tver