Stupnitsky Alexander Ivanovich

kand. sociol. nauk, docent. Dolzhnost: dekan. Mesto raboty: Belgorodskiy universitet kooperacii, ekonomiki i prava. Filial: Stavropolskiy institut kooperacii. Podrazdelenie: fakultet vtorogo vysshego obrazovaniya.

Belgorod institute of cooperation, economics and law. Branch: Stavropol institute of cooperation