Schipkov Alexander Vladimirovich

kand. filos. nauk. Dolzhnost: glavnyy redaktor.

"Religion and the Media" internet-magazine