Sokolova Olga Valerevna

kand. ist. nauk. Dolzhnost: docent. Podrazdelenie: kafedra administrativnogo i finansovogo prava.

Southwest state University