Nasurdinov Emom Sayfudinovich

kand. yurid. nauk, docent. Dolzhnost: dekan, docent. Podrazdelenie: Yuridicheskiy fakultet, kafedra teorii i istorii gosudarstva i prava

Tajik national University