Anishchenko Alexander

docent kafedry ekonomicheskih i finansovyh rassledovaniy Vysshey shkoly gosudarstvennogo audita Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta imeni M. V. Lomonosova, kandidat ekonomicheskih nauk

Graduate School of Public audit of the Moscow State University named after MV University